Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 5:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2017   Giê-rê-mi 5:1-5 Tìm Người Công Chính   “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:10-11).   Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán bảo Tiên tri Giê-rê-mi đi tìm bao nhiêu người công chính trên đất? Tiên tri Giê-rê-mi đi tìm ở những thành phần nào? Ôn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top