Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 4:5-18"

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2017   Giê-rê-mi 4:5-18 Hình Phạt cho Người Không Ăn Năn   “Vậy nên, các ngươi hãy thắt bao gai, khóc và than thở, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va chưa lìa khỏi chúng ta đâu” (câu 8).   Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào mô tả hình phạt khủng khiếp sắp giáng trên con dân Chúa? Thái độ của những nhà lãnh đạo thuộc linh và lãnh đạo đất nước ra sao khi chứng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top