Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 4:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2017 Giê-rê-mi 4:1-4Sự Ăn Năn Thật “Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải là người Giu-đa,… nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật”(Rô-ma 2:28-29). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đòi hỏi nơi dân Ngài điều gì? Phép cắt bì được nhắc đến với mục đích ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top