Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 3:12-18"

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2017 Giê-rê-mi 3:12-18Lời Hứa của Đấng Nhân Từ “Trong những ngày đó nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Ít-ra-ên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa của Đức Chúa Trời trong câu 18 có ý nghĩa nào? Với những điều Đức Chúa Trời hứa ban cho người Ít-ra-ên, bạn học biết điều gì về Ngài? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2017 Giê-rê-mi 3:12-18Trông Chờ Ngày Phước Hạnh “Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước phủ đầy biển” (Ha-ba-cúc 2:14). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “trong những ngày đó” (câu 16, 18) và “trong thời đó” (câu 17) chỉ về thời điểm nào? Trước giả nhắc đến “Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va” với ý nghĩa gì? Khung cảnh ngày phước hạnh nào được nhắc đến trong câu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2017 Giê-rê-mi 3:12-18Lời Hứa của Đấng Nhân Từ “Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Ít-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình…” (câu 12-13a). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời hứa nào Đức Chúa Trời dành cho dân Ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top