Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 3:12-13"

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2017 Giê-rê-mi 3:12-13Lời Kêu Gọi Ăn Năn của Đấng Nhân Từ “Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Ít-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình” (câu 12-13a). Câu hỏi suy ngẫm: Lời kêu gọi ăn năn được dành cho nhữn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top