Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:9"

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2016 Giê-rê-mi 2:9Đức Chúa Trời Sẽ Buộc Tội “Đức Giê-hô-va phán: Vì cớ đó ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi, cho đến con cháu của con cháu các ngươi nữa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “tranh cạnh” trong câu 9 có nghĩa gì? Vì sao Đức Chúa Trời lại tranh cạnh cùng tuyển dân của Ngài? Có công bằng không khi vì tội tổ phụ mà con cháu nhiều đời sau vẫn phải chịu hình phạt? “Đức Giê-h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top