Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:4-8"

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2016 Giê-rê-mi 2:4-8Lời Buộc Tội Mạnh Mẽ “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Tổ phụ các ngươi có thấy điều không công bình gì trong Ta, mà đã xa Ta, bước theo sự hư không, và trở nên người vô ích?” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi được chép trong câu 5 có ý nghĩa gì? Người Ít-ra-ên đã đáp lại ơn lớn lao Chúa dành cho họ như thế nào? Có khi nào chúng ta giống tình trạng đáng trách như ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top