Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:33-37"

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2017 Giê-rê-mi 2:33-37Không Chịu Ăn Năn “Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 2:5). Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài tội thờ hình tượng, người Ít-ra-ên còn vi phạm tội trọng nào khác? Thái độ của tuyển dân ra sao trước những bằng chứng buộc tội họ? Hình phạt nào cho những ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top