Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:29-30"

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2017 Giê-rê-mi 2:29-30Không Chịu Sự Sửa Dạy “Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các bậc tiên tri mình, như sư tử phá hại” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên có thái độ gì đối với lời cảnh tỉnh từ Đức Giê-hô-va trước những sai phạm của họ? Hành động nào cho thấy thái độ không chịu ăn năn của tuyển dân? Bạn có thái đ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top