Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:27-28"

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2016 Giê-rê-mi 2:27-28Thần Tượng Cứu Được Chăng? “Vậy nên, hãy nói cùng nhà Ít-ra-ên rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trở lại, xây bỏ thần tượng các ngươi, xây mặt khỏi mọi sự gớm ghiếc của các ngươi” (Ê-xê-chi-ên 14:6). Câu hỏi suy ngẫm: Trong ngày hoạn nạn, người Ít-ra-ên đã kêu cầu ai? Tại sao họ không kêu cầu thần tượng của họ? Đức Chúa Trời trả lời họ thế nào? Bạn nghĩ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top