Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:26-27a"

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2016 Giê-rê-mi 2:26-27aXấu Hổ Nhục Nhã “Lạy Đức Giê-hô-va, là sự trông cậy của Ít-ra-ên, những người nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ!” (Giê-rê-mi 17:13a). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào đem đến nỗi xấu hổ nhục nhã cho người Ít-ra-ên? Những ai phải mang sự xấu hổ? Ai có thể cất đi sự xấu hổ này cho tuyển dân? Khi nào chúng ta cũng bị xấu hổ nhục nhã giống như người Ít-ra-ên ngày tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top