Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:22-25"

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2016 Giê-rê-mi 2:22-25Phương Cách Thanh Tẩy Tội Lỗi “Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi” (Thi Thiên 51:2). Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân Ít-ra-ên có thái độ thế nào với tội họ đã phạm? Đức Giê-hô-va so sánh bản chất ham thích phạm tội của người Ít-ra-ên giống điều gì? Phương cách thanh tẩy tội lỗi của người Ít-ra-ên ngày trước và co ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top