Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:20-21"

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2016 Giê-rê-mi 2:20-21Nho Thuần Chủng hay Nho Hoang? “Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặc cả; mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho Ta?” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì cho tuyển dân Ít-ra-ên? Tuyển dân đã đáp lại như thế nào? Chúa mô tả tình trạng hiện tại của người Ít-ra-ên bằng hình ảnh nào? Bạn thấy hình ảnh nào giống với tình ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top