Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:18-19"

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2016 Giê-rê-mi 2:18-19Tội Ác Ngươi Sẽ Sửa Phạt Ngươi “Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chẳng có lòng kính sợ Ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng, Chúa, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh người Ít-ra-ên uống nước sông Si-ho và sông Cái có ý ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top