Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:14-17"

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2016   Giê-rê-mi 2:14-17 Đầy Tớ hay Tôi Mọi?   “Ít-ra-ên là đầy tớ, hay là tôi mọi sinh trong nhà? Vậy sao nó đã bị phó cho sự cướp?” (câu 14).   Câu hỏi suy ngẫm: Địa vị của người Ít-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời là gì? Người Ít-ra-ên phải đón chịu hình phạt như thế nào? Tại sao họ phải chịu như vậy? Bạn biết mình có địa vị nào sau khi tin nhận Chúa?   Sau khi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top