Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:10-12"

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2016 Giê-rê-mi 2:10-12Đổi Vinh Quang Lấy Vật Vô Ích! “Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng” (Rô-ma 1:22-23). Câu hỏi suy ngẫm: Hai địa danh Kít-tim và Kê-đa được nêu ra để nhắc dân Chúa điều gì? Đức Chúa Trời đã đánh giá thế nào về cách suy n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top