Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 2:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2016 Giê-rê-mi 2:1-3Ta Còn Nhớ về Ngươi “Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “kêu vào tai” mang ý nghĩa như thế nào? Đức Chúa Trời nhớ gì về tuyển dân của Ngài? Điều đó cho chúng ta thấy được điều gì nơi Đức Chúa Trời? Tuy ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top