Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 1:9"

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2016 Giê-rê-mi 1:9Được Đức Giê-hô-va Rờ Chạm “Đoạn, Đức Giê-hô-va dang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Này, Ta đã đặt những Lời Ta trong miệng ngươi” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Tiếp theo lời hứa Chúa ở cùng, Đức Chúa Trời còn làm điều gì cho ông Giê-rê-mi? Động từ “rờ” có ý nghĩa như thế nào đối với chính ông Giê-rê-mi và chức vụ ông sắp thi hành? Làm thế n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top