Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 1:7-8"

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2016 Giê-rê-mi 1:7-8Năng Lực Giúp Vững Vàng trong Chức Vụ “…vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ata truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì Ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi …” (câu 7- 8). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì trước điều lo lắng của chàng thanh niên Giê-rê-mi? Lời bảo đảm này có ý nghĩa như thế nào cho ông? Lời hứa nào của Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top