Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 1:6"

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2016 Giê-rê-mi 1:6Tôi Là Con Trẻ? “Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Chàng thanh niên Giê-rê-mi khi nghe Đức Chúa Trời chọn ông làm tiên tri thì phản ứng thế nào? Vì sao ông Giê-rê-mi lại có phản ứng như thế? Phải chăng ông muốn thoái thác trách nhiệm Chúa giao? Có khi nào bạn phản ứng với Chúa như vậy ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top