Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 1:2-5"

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016 Giê-rê-mi 1:2-5Tôi Được Chúa Lựa Chọn “…Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước” (câu 4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán với ông Giê-rê-mi vào thời gian nào? Ngài phán với ông điều gì? Chúa phán Ngài “biết” ông Giê-rê-mi trong trường hợp này được hiểu như thế n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top