Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 1:18-19"

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2016 Giê-rê-mi 1:18-19Đấng Ban Chiến Thắng “Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi; vì Ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã hứa điều gì để bảo đảm cho Tiên tri Giê-rê-mi chiến thắng? Mệnh lệnh của Chúa ban cho ông phải đối nghịch lại với những ai? Ông chiến thắng nhờ bí quyết gì? Lời hứa của Chúa khíc ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top