Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 1:13-16"

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2016 Giê-rê-mi 1:13-16Đấng Hình Phạt Tội Lỗi “Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời” (Dân Số Ký 14:18). Câu hỏi suy ngẫm: Khải tượng “nồi nước sôi bắn ra từ phương bắc” có ý nghĩa gì? Vì sao Đức Chúa Trời lại hình phạt dân Ngài? Khải tượng trên cho chúng ta họ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top