Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 1:11-12"

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2016 Giê-rê-mi 1:11-12Đức Giê-hô-va Sẽ Tỉnh Thức “Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Cây hạnh được nhắc đến trong câu 11 mang ý nghĩa gì? Đức Giê-hô-va phán rằng Ngài sẽ tỉnh thức để làm gì? Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Tiên tri Giê-rê-mi? Bạn nhận biết Chúa sẽ tỉnh thức như thế nào trê ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top