Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 1:10"

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2016 Giê-rê-mi 1:10Ta Đã Lập Ngươi “Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va xác nhận thêm với Tiên tri Giê-rê-mi điều gì? Tại sao Ngài lại ban quyền cho ông để “nhổ, phá, diệt, đổ” mà không phải là chỉ “dựng hoặc trồng”? Bạn được khích lệ thế nào khi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top