Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 1:1"

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2016 Giê-rê-mi 1:1Thầy Tế Lễ hay Tiên Tri? “Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một trong các thầy tế lễ ở A-na-tốt, xứ Bên-gia-min” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giê-rê-mi là ai? Xuất thân của ông ra sao? Ông đã được định hướng gì cho công tác phục vụ Đức Chúa Trời? Chức vụ Chúa muốn trao phó cho ông Giê-rê-mi là gì? Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì cho Ngài? Bạn đã vâng phục ra ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top