Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 9:8-12"

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2016 Giăng 9:8-12Bài Học cho Chứng Nhân “Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng: Này có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng?” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời đối đáp của anh khiếm thị được sáng với xóm giềng có những đặc điểm gì mà chứng nhân của Chúa nên học hỏi? Bạn thấy mình thiếu còn những thiếu sót nào so với các đặc điểm ấy? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2016 Giăng 9:8-12Tin và Thấy “Người trả lời rằng: Người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa bùn, xức mắt tôi, và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy, tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi được Chúa Giê-xu chữa lành, người khiếm thị được sáng đã trả lời thắc mắc của xóm giềng như thế nào? Anh đã được Chúa cho dự phần nào vào phép lạ chữa làn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top