Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 9:39-41"

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2016 Giăng 9:39-41Mù hay Sáng? “Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi mở mắt tâm linh cho anh khiếm thị, Chúa phán điều gì? Tại sao những người Pha-ri-si nghe thì chất vấn Chúa? Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài nói đến nghịch lý của mù và sáng? Sau khi Chú ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top