Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 9:24-34"

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2016 Giăng 9:24-34Để Hiểu Biết Chúa “Người trả lời rằng: Người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm!” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Pha-ri-si đã hỏi anh khiếm thị điều gì và họ tự khẳng định mình là môn đệ của ai? Qua những lời đối đáp giữa họ với anh khiếm thị, chúng ta có những nhận định gì về sự hiểu biết Chúa của họ? Theo bạn, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2016 Giăng 9:24-34Biết và Không Biết “Người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Pha-ri-si gọi người khiếm thị đến một lần nữa? Qua câu hỏi và câu trả lời của người khiếm thị được sáng, chúng ta thấy điều gì từ những chữ “biết”? Bạn nhận định thế nào v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top