Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 9:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2016 Giăng 9:1-5Hãy Tận Dụng Cơ Hội “Trong khi còn ban ngày, Ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai Ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn nói điều gì khi dùng hình ảnh ban ngày và ban đêm? Chúa dạy môn đệ bài học gì qua câu trả lời của Ngài? Chúa nói gì về chức vụ của Ngài qua câu 5? Bài học này nhắc nhở chúng ta những gì? Bạn thấy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2016 Giăng 9:1-5Công Việc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Do đâu mà môn đệ nghĩ rằng cha mẹ người mù đã phạm tội? Chúa giải thích thắc mắc của môn đệ như thế nào? Chúa muốn dạy môn đệ bài học gì? Chúng ta cần sống thế n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2016 Giăng 9:1-5Tại Sao Hỏi Vậy? “Môn đệ hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sinh ra thì mù như vậy?” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận định câu hỏi của các môn đệ về người mù? Khi các môn đệ hỏi Chúa như vậy, cho thấy họ quan tâm đến điều gì? Chúng ta sẽ giống các môn đệ trong những trường hợp nào? Khi các môn đệ của Chúa thấy một người mù ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top