Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 8:48-59"

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2016 Giăng 8:48-59Sẽ Chẳng Thấy Sự Chết “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ Lời Ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ” (câu 51). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa Giê-xu nói ai giữ Lời Chúa thì sẽ không thấy sự chết, những người Giu-đa bắt bẻ Chúa thế nào? Tại sao? Chúa đã công bố hai điều vô cùng quan trọng nào? Người Giu-đa phản ứng thế nào sau khi nghe Chúa phán? Đi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2016 Giăng 8:48-59Quy Vinh Quang cho Chúa “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu Ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển Ta chẳng ra gì; ấy là Cha Ta làm vinh hiển Ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình” (câu 54). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu giải thích thế nào với những người Giu-đa nói Ngài là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám? Sự giải thích của Chúa cho thấy quan niệm sống của Chúa t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top