Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 8:46-48"

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2016 Giăng 8:46-48Người Thuộc Về Chúa “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe Lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời” (câu 47). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Giu-đa nói Chúa là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám? Câu 46 hàm ý điều gì? Tại sao những người Giu-đa không nghe Lời Đức Chúa Trời? Bài học cho thấy thực trạng nào trong chúng ta n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top