Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 8:38-47"

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2016 Giăng 8:38-47Con Cái Thật của Đức Chúa Trời “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu Ta, vì Ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng Ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai Ta đến” (câu 42). Câu hỏi suy ngẫm: Khi những người Giu-đa nói họ là con của tổ phụ Áp-ra-ham thì Chúa nói gì? Tại sao khi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top