Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 8:31-37"

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2016 Giăng 8:31-37Tự Do hay Nô Lệ “Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đệ Ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (câu 31, 32). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì với những người Giu-đa tin Ngài? Những người này đã cãi lại với Chúa ra sao? Chúa dạy gì về tự do và nô lệ? Làm thế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top