Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 8:21-30"

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2016   Giăng 8:21-30 Chúa Giê-xu, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu   “Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Khi các ngươi treo Con Người lên, bấy giờ sẽ biết Ta là ai, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha Ta đã dạy Ta” (câu 28 BTT).   “Vì vậy, Đức Chúa Giê-xu nói rằng: 'Khi các ngươi treo Con Người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đấng Hằng Hữu, và biết Ta ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2016 Giăng 8:21-30Chúa Giê-xu, Đấng Toàn Tri “Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ tìm Ta; và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi Ta đi” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Hai lần Chúa Giê-xu nói trước về tương lai của Ngài hoàn toàn chính xác như thế nào? Điều đó cho thấy Chúa Giê-xu là ai? Nhận biết Chúa là Đấng Toàn Tri giúp gì cho đức ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top