Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 8:12-20"

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2016 Giăng 8:12-20Điều Kiện Để Biết Đức Chúa Cha “Chúng thưa cùng Ngài rằng: Cha của Thầy ở đâu? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi chẳng biết Ta, và cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta nữa” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Pha-ri-si bắt bẻ Chúa Giê-xu ra sao? Những lời giải thích của Chúa cho họ biết về Cha là Đức Chúa Trời ra sao? Lời Chúa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/04/2016 Giăng 8:12-20Ta Là Sự Sáng của Thế Gian “Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Cho biết bối cảnh và thời điểm của cuộc đối thoại giữa Chúa với những lãnh đạo tôn giáo? Lời tuyên bố của Chúa trong câu 12 có nghĩa gì? Những ai nhận ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top