Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 7:37-43"

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2016 Giăng 7:37-43Mục Đích Học Lời Chúa “Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó, thì nói: Người này thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói: Ấy là Đấng Christ. Người khác nữa lại nói: Đấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao?” (câu 40, 41). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe Chúa giảng về Sông Nước Hằng Sống, đoàn dân nhận định Chúa là ai? Tại sao họ lại cãi lẽ với nhau? Chúng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top