Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 7:37-39"

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2016 Giăng 7:37-39Sông Nước Hằng Sống “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy” (câu 37, 38). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã công bố điều gì trong ngày cuối cùng của kỳ Lễ Lều Tạm? Ai là người n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top