Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 7:25-36"

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2016 Giăng 7:25-36Lời Cảnh Báo cho Người Chẳng Tin “Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa; rồi Ta đi về cùng Đấng sai Ta đến. Các ngươi sẽ kiếm Ta mà chẳng thấy, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được” (câu 33, 34). Câu hỏi suy ngẫm: Khi những người Pha-ri-si và các thầy tế lễ cả sai người đến bắt Chúa, thì Ngài phán dạy điều gì (câu 33, 34)? Lời dạy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2016 Giăng 7:25-36Sứ Mệnh của Chúa Giê-xu “Ta đã đến chẳng phải tự Ta, nhưng Đấng đã sai Ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài; vì Ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai Ta đến” (câu 28, 29). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, người dân Giê-ru-sa-lem bàn tán nhau thế nào? Chúa bày tỏ sứ mệnh của Chúa ra sao? Tại sao họ không hiểu mà còn tìm ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top