Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 7:14-18"

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2016 Giăng 7:14-18Đạo Lý Đến từ Đức Chúa Trời “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý Ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là Ta nói theo ý Ta” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao khi nghe Chúa giảng, những người Giu-đa nói Chúa “chưa từng học, làm sao biết Kinh Thánh?” Chúa trả lời cho họ thế nào? Làm thế nào để có thể phân biệt một bài giảng đúng theo ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top