Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 6:66-71"

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2016 Giăng 6:66-71Đừng Tưởng Chúa Không Biết “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ!” (câu 70). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao có nhiều môn đệ của Chúa lui đi? Sứ đồ Phi-e-rơ trả lời câu hỏi của Chúa như thế nào? Chúa nói trước về ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt ra sao? Tại sao Chúa nói vậy mà ông Giu-đa vẫn cứ yên lặ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top