Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 6:59-65"

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2016 Giăng 6:59-65Lời Sự Sống “Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống” (câu 63). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao sau khi nghe Chúa phán thì môn đệ nói với Ngài rằng: “Lời này thật khó; ai nghe được”? Trong câu 63, Chúa muốn nhấn mạnh điều gì về Lời Sự Sống? Chúa Giê-xu biết rõ điều gì về những người nghe Ngài? L ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top