Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 6:27-29"

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2015 Giăng 6:27-29Công Việc Hay Đức Tin? “Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi”(câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là làm việc vì thức ăn còn lại đến sự sống đời đời? Làm thế nào để nhận được sự sống đời đời? Bài học hôm nay dạy chúng ta điều gì khi làm công việc Chúa? Khi đoàn dân tìm gặp Chúa Giê ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top