Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 6:14-21"

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2015 Giăng 6:14-21Hãy Luôn Tin Cậy Chúa “Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng; Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao” (Thi Thiên 107:30). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng nghĩ gì khi nói Chúa là Đấng Tiên Tri? Khi môn đệ gặp sóng to gió lớn, thì Chúa làm gì? Môn đệ và chúng ta học được gì qua hai phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều và Ngài đi bộ trên mặt biển? Sau phép lạ hóa bánh, dân chúng nghĩ rằng C ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top