Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 6:1-15"

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2015 Giăng 6:1-15Bài Học từ Phép Lạ Hóa Bánh “Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Qua câu chuyện Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta rút ra những bài học nào cho mình? Chỉ với năm cái bánh và hai con cá của một bé trai, Chúa Giê-xu đã làm một phép ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2015 Giăng 6:1-15Đánh Mất Phước Hạnh Thiêng Liêng “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa Giê-xu thử ông Phi-líp bằng cách hỏi mua bánh ở đâu cho đoàn dân ăn, thì ông Phi-líp và ông Anh-rê trả lời thế nào? Ông Phi-líp, ông Anh-rê, và cả đoàn dân hiểu Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top