Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 5:40-47"

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2015 Giăng 5:40-47Đánh Mất Sự Sống: Vì Không Tin Kinh Thánh “Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép,các ngươi há lại tin lời Ta sao?”(câu 47). Câu hỏi suy ngẫm: Cho biết lý do thứ ba khiến người Do Thái đánh mất sự sống? Tại sao Chúa Giê-xu nói chính ông Môi-se tố cáo những người Do Thái? Chúng ta áp dụng sự dạy dỗ này cho ngày nay như thế nào? Chúa Giê-xu đã nêu hai l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2015 Giăng 5:40-47Đánh Mất Sự Sống: Vì Tìm Vinh Quang của Nhau “Các ngươi vẫn chịu vinh hiển của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?” (câu 44). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nêu lý do thứ hai khiến những người Do Thái đánh mất sự sống là gì (câu 43, 44)? “Chịu vinh hiển của nhau” có nghĩa là gì? Hậu quả sẽ ra sao? Bạn có c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2015 Giăng 5:40-47Đánh Mất Sự Sống: Vì Không Yêu Mến Chúa “Các ngươi không muốn đến cùng Ta để được sự sống! …Chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi” (câu 40, 42b). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nêu lý do nào khiến những người Do Thái đánh mất sự sống là gì? Làm công việc Chúa nhưng thiếu vắng tình yêu khác với yêu Chúa và phục vụ Ngài như thế nào? Sau khi nêu những l ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top