Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 5:31-39"

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2015 Giăng 5:31-39Bốn Lời Chứng về Chúa Giê-xu “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nêu ra bốn lời chứng đáng tin cậy nào về Ngài? Tại sao Chúa cần những lời chứng đó? Bạn cần làm gì để kinh nghiệm được sự sống đời đời ngay trên đất này? Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngà ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top