Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 5:24-30"

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2015 Giăng 5:24-30Vượt Cõi Chết vào Cõi Sống “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: “Tin Chúa” có nghĩa là gì? Tại sao có hai kết quả khác nhau lúc con người sống lại? Bí quyết vượt qua sự chết mà vào cõi sống là gì? Tội ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top