Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 5:19-23"

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2015 Giăng 5:19-23Tôn Kính Chúa Giê-xu “...đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Những việc Chúa Giê-xu làm chứng tỏ Ngài đồng nhất với Đức Chúa Cha ở những điểm nào? Điều đó cho thấy Chúa Giê-xu là ai? Tại sao ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha? Thái độ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top