Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giăng 5:10-18"

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2015 Giăng 5:10-18Thái Độ Đối Với Chúa Giê-xu “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi người Giu-đa biết Chúa Giê-xu là người chữa lành cho người bệnh, họ đã làm gì? Tại sao họ tìm cách giết Chúa? Phép lạ Chúa làm và lời phán của Chúa cho thấy Chúa Giê-xu là ai? Chúng ta ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2015 Giăng 5:10-18Lễ Nghi và Con Người “Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Giu-đa cho rằng Chúa Giê-xu và người bệnh vi phạm ngày Sa-bát? Khi chú trọng lễ nghi hơn con người thì dẫn đến những sai lầm nào trong mối quan hệ giữa người với người? Thái độ đúng vớ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top